CMDB (Centralne Repozytorium Zarządzania Konfiguracją)

 • Elementy wchodzące w skład CMDB
 • Źródła danych zawartych w CMDB
 • Obsługa procesów ITSM

CMDB (Centralne Repozytorium Zarządzania Konfiguracją)

Configuration Management Database to repozytorium przechowujące informacje o komponentach infrastruktury IT. Pozwala na wyświetlanie, modyfikację oraz zasilanie wszystkich zasobów systemu, zwanych jako configuration items (CI). Zawiera listę elementów (CI), ich atrybuty i przedstawia wzajemne relacje zachodzące między nimi. Jej celem jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji operacyjnych oraz kontrolowania stanu zasobów IT. W CMDB rejestruje się następujące typy danych dotyczące m.in.:

 • sprzętu komputerowego,
 • oprogramowania,
 • sieci,
 • lokalizacji,
 • dokumentacji,
 • licencji.
eAuditor - CMDB

Funkcjonalność ta w systemie eAuditor umożliwia uzyskanie i przechowywanie informacji o komponentach infrastruktury IT w ramach jednego oprogramowania. Zbiory, bazy oraz jednostki konfiguracji aktualizowane są w czasie rzeczywistym. Dzięki temu administratorzy sieci posiadają aktualne informacje i mogą zarządzać elementami konfiguracji z ponad 25 kategorii. Wszelkie zasoby udostępniane w repozytorium CMDB są grupowane dziedzinowo. Zakres grup jest stale rozwijany i zależy od wersji systemu eAuditor. Ze względu na kompleksowość systemu, możliwe jest zbieranie danych z wielu źródeł. Zasoby CMDB pogrupowane są dziedzinowo.

CMDB skonfigurowane jest także w konsoli z serwerami LDAP, z których importowane i aktualizowane są dane o użytkownikach. To pozwala na wprowadzanie dowolnej ilości serwerów dla różnych domen. Dodatkowo dostępny w ramach CMDB widok umożliwia definiowanie i wysyłanie wiadomości typu eLearning. Wykorzystywane są one do wysyłania użytkownikom szkoleń zaimplementowanych do systemu, zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. Dzięki temu administrator wystarczy, że raz ustawi wiadomości zgodnie z dedykowanym harmonogramem i więcej nie będzie musiał już pamiętać o tej czynności. To skraca czas pracy, który administrator musiałby poświęcić na pojedyncze wysyłanie wiadomości do każdego pracownika.

Ponadto dostępna jest także lista definiowalnych lokalizacji, do których administrator może przypisać poszczególnych użytkowników. W odróżnieniu od struktury organizacyjnej dane nie są importowane z Active Directory. Ponadto system eAuditor w ramach CMDB monitoruje także usługi sieciowe podzielone według odpowiadających im kategorii. Podobnie sytuacja wygląda w doniesieniu do portów sieciowych, którem także są monitorowane wraz z usługą oraz kategorią, do której ta usługa przynależy.

Elementy wchodzące w skład CMDB

W ramach CMDB administrator posiada wgląd do następujących elementów.

Widok zawierający zinwentaryzowane pliki z wszystkich komputerów, na których zainstalowany został eAgent. Dodatkowo w ramach zakładki możliwy jest wgląd zawierający grupy plików kategoryzowanych przez system eAuditor. Administrator ma możliwość zdefiniowania własnych grup, do których pliki będą przydzielane, według wpisanej maski
Podgląd wskazuje listę producentów i dostawców, zdefiniowanych w systemie eAuditor
Zestawienie unikalnych systemów operacyjnych z komputerów z zainstalowanym eAgentem
Prezentuje listę oprogramowania monitorowanego w systemie eAuditor
Przedstawia wgląd do wszystkim przypisanych administratorów znajdujących się w systemie eAuditor
Widok zawierający zestawienie maszyn wirtualnych wraz z ich szczegółową specyfikacją. W ramach widoku użytkownik posiada możliwość uruchomienia, zatrzymania bądź zrestartowania wybranej maszyny wirtualnej
Zestawienie monitorowanych przez system eAuditor serwisów WWW. Na widoku przedstawione są historyczne dane czasu odpowiedzi oraz uśrednione wartości dla każdego z serwisów. Dodatkowo dostępna jest także lista kategorii stron WWW, kategoryzowanych przez klasyfikator wykorzystując sztuczną inteligencję
Lista zapisanych w bazie eAuditor komputerów, podzielonych według autoryzacji. Dodatkowo widok rekordu zawiera szczegółowe dane dotyczące danego komputera
Zestawienie licencji zapisanych w bazie systemu eAuditor, które użytkownik może przypisywać do poszczególnych osób
Lista wszystkich typów urządzeń zdefiniowanych w systemie eAuditor
Zestawienie dysków twardych z komputerów, na których zainstalowany jest eAgent
Zestawienie szkoleniowych filmów dla pracowników z serwera LMS. Statystyki z odbytych szkoleń znajdują się w zakładce Serwer wideo (LMS).
Lista zasobów sieciowych, które monitorowane są przez system eAuditor
Zestawienie struktur organizacyjnych zdefiniowanych w systemie eAuditor, bądź importowanych z Active Directory
Widok zawiera listę zeskanowanych serwerów. Dane szczegółowe poszczególnych serwerów pobierane są w oparciu o WMI
Widok przedstawia uprawnienia, jakie posiadają użytkownicy do monitorowanych zasobów, znajdujących się na komputerach z zainstalowanym eAgentem
Lista serwerów wirtualizacji zapisanych przy użyciu skanera wirtualizacji. Administrator wybiera zakres IP oraz dane uwierzytelnienia, niezbędne do pobrania informacji o serwerach
Lista kategorii, do których przynależą wykorzystywane przez użytkowników aplikacje
Lista typów licencji zdefiniowanych w systemie eAuditor
Lista definiowalnych ręcznie sieci, do których administrator może przypisywać komputery. Serwer wykorzystuje zdefiniowane w tej kartotece sieci, w celu wyszukiwania komputerów posiadających Intel vPro
Lista kategorii, do których będą przypisywane wykorzystywane przez użytkowników procesy. Klasyfikacja procesów odbywa się za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji
Zestawienie usług działających na komputerach z uruchomionym eAgentem. Z widoku administrator posiada możliwość uruchomienia lub wyłączenia wybranych usług na konkretnych jednostkach
Wgląd do pamięci masowej USB zarejestrowanej przez system eAuditor. Na widoku znajdują się dane o unikalnych pendrive’ach oraz data ich ostatniego podłączenia do komputera/h6>

Źródła danych zawartych w CMDB

Wszystkie dane zawarte w CMDB pochodzą z:

 • skanera sieci,
 • skanera wirtualizacji,
 • Microsoft Active Directory (MS AD),
 • repozytoriów chmury obliczeniowej BTC AI,
 • systemów zintegrowanych (eHelpdesk, Hyprovision DLP, RODOprotektor, inne),
 • plików zewnętrznych,
 • danych z interjesów API,
 • procesów ewidencji manualnej.

Korzyści z wykorzystania CMDB

CMDB w systemie eAuditor pozwala na kompleskowe:

 • zarządzanie zasobami – w konsoli możliwy jest szybki i prosty wgląd do danych o zasobach sprzętowych znajdujących się w organizacji. Administrator w jednym miejscu otrzymuje informacje np. o zainstalowanych oprogramowaniach,
 • obsługę procesów ITSM – system pozwala na całościowe monitorowanie elementów infrastruktury IT oraz realizowanych procesów IT,
 • monitorowanie zmian w infrastrukturze – otrzymywanie zgłoszenia w systemie eAuditor automatycznie przypisywane są konkretnym zasobom IT. Dzięki temu możliwe jest łatwiejsze zarządzanie problemami i zmianami,
 • prezentowanie danych – eAuditor umożliwia szybkie pozyskanie danych o każdym komponencie infrastruktury IT, niezależnie od ilość, rodzaju sprzętów w organizacji. Dane zaprezentowane są w przejrzysty sposób, tak aby ułatwić administratorowi odczytywanie kluczowych informacji,
 • przesyłanie informacji – CMDB poprawia efektywność zarządzania zmianami i zasobami w wielu organizacjach oraz automatyzuje wykrywanie sprzętu i oprogramowania. Dzięki temu możliwe jest znacznie szybsze transportowanie informacji dotyczących infrastruktury IT.

Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji