Z punktu widzenia pracodawcy monitorowanie infrastruktury IT, a także aktywności pracownika to podstawa w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji. Dzięki szczegółowej informacji o użytkowniku można jeszcze efektywniej zarządzać działaniami personelu, a także monitorować ich aktywność.

Monitorowanie aktywności pracowników niewątpliwie pozwala na skuteczniejsze zarządzanie organizacją. Pracodawca może kontrolować czas pracy, a także działania podejmowane przez personel. Może oceniać ich aktywność oraz produktywność, a także sprawdzać, w jaki sposób wykorzystują urządzenia firmowe. Szczegółowa informacja o pracowniku dostarcza pracodawcy wielu istotnych danych.

Monitorowanie aktywności w systemie eAuditor

System eAuditor za pomocą agentów zainstalowanych na urządzeniach monitoruje czas aktywności pracowników. Wskazuje działania, które nie były produktywne, a także te, które mogą w przyszłości generować korzyści dla organizacji. W wyniku monitorowania administrator zyskuje informację, kto i w jakich godzinach był zalogowany na określonym urządzeniu, a także informację o tym, czy jego działania były produktywne i wydajne. Administrator IT wraz z kadrą zarządzającą zyskują dostęp do szczegółowych informacji o każdym pracowniku.

Informacja szczegółowa o użytkowniku

Czas pracy na urządzeniach firmowych mierzony jest włącznie z wykazaniem godzin, gdy komputery są używane, bądź uśpione. Monitoring aktywności i produktywności przedstawiany jest z zaznaczeniem czasu spędzonego aktywnie oraz pasywnie, natomiast monitoring wydruków informuje o ilości i kosztach wydruków realizowanych przez poszczególnych użytkowników.

panelu informacyjnym widnieją takie dane jak: login użytkownika, jego pełna nazwa, a także czas zalogowania oraz wylogowania. W pełni interaktywne widgety graficznie przedstawiają informacje o:

 • czasie zalogowania pracownika,

 • czasie pracy komputera,

 • aktywności użytkownika,

 • aktywności WWW,

 • produktywności w aplikacjach,

 • produktywności czasu pracy,

 • uruchamianych aplikacjach i procesach,

 • odwiedzanych stronach WWW w podziale na kategorie,

 • uruchamianych procesach w podziale na kategorie,

 • transferze sieciowym,

 • podziale czasu pracy,

 • wydrukach.

Dodatkowo dzięki sekcji zawierającej szczegółowe informacje, administrator IT uzyskuje bardzo szczegółowe dane o pracowniku takie jak: tytuł pracownika, adres e-mail czy telefon. Dane te są zaimportowane z Active Directory lub wprowadzone ręcznie. Administrator uzyskuje również informacje o urządzeniach przypisanych do określonego pracownika, używanych przez niego komputerach, a także o zarejestrowanych i wygenerowanych dla niego dokumentach.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami!

Więcej informacji