Podstawowe informacje na temat dyrektywy o ochronie praw Sygnalistów

W związku z przyjęciem przez organy UE dyrektywy o ochronie Sygnalistów, państwa członkowskie zobligowane są do wdrożenia przepisów prawa unijnego do porządku prawnego. Przepis został opublikowany 26 listopada 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Organizacje mają zatem czas na dokonanie zmian do dnia 17 grudnia 2021 r. Każdy podmiot publiczny i prywatny zatrudniający co najmniej 50 pracowników, zmuszony jest do ustanowienia wewnętrznego kanału wysyłania i przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa. W myśl art. 9 wyżej wymienionej dyrektywy podmioty zobligowane są także do zapewnienia odpowiedniej ochrony i anonimowości Sygnalistom oraz dostosowania procedury dokonywania zgłoszeń do wymogów stawianych przez przepisy prawa. Tekst zgłoszenia przede wszystkim powinien być przygotowany w taki sposób, aby jego przekazanie było możliwe co najmniej na piśmie lub ustnie, a także w formie odpowiedniej platformy elektronicznej. Co więcej, sposoby zgłoszeń nieprawidłowości powinny zapewnić Sygnaliście wysoki stopień ochrony jego danych osobowych, tak aby tożsamość była dostępna jedynie dla osób uprawnionych. Ponadto ustawa wprowadza także szereg kar i nakłada na pracodawców obowiązek ustanowienia odpowiednich kanałów zgłoszeń wewnętrznych.

Dyrektywa o ochronie Sygnalistów – co oznacza dla pracownika?

Zanim przedstawimy zakres dyrektywy, która bezpośrednio dotyczy pracowników, wyjaśnimy kim jest Sygnalista i kto może nim zostać. Jest to osoba chroniona prawnie, która zgłasza nieprawidłowości występujące w przedsiębiorstwie. Wśród dostępnych możliwości Sygnalistą może być pracownik, współpracownik, stażysta, wykonawca, dostawca, a nawet były pracownik czy osoba jeszcze niezatrudniona. Dlatego jeżeli dokonałeś zgłoszenia o jakichkolwiek nieprawidłowościach pojawiających się w firmie, wówczas można określić Cię mianem Sygnalisty. Zgodnie z przyjętą dyrektywą unijną jesteś objęty przepisami prawa, które zapewniają Ci pełną anonimowość i ochronę. Każdy pracownik jest więc zobowiązany do zgłoszeń nieprawidłowości występujących w przedsiębiorstwie. Celem zapisów zawartych w dyrektywie unijnej jest przede wszystkim przeciwdziałanie sytuacjom, w których osoba zgłaszająca jest szkalowana. Działania te zapewniają także przyjazne środowisko rozwoju pracownikom i wpływają na pozytywną atmosferę w miejscu pracy.

Dyrektywa o ochronie Sygnalistów – co oznacza dla pracodawcy?

Wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa oznacza dla pracodawcy szereg obowiązków, które powinien spełnić. Oto kilka z najważniejszych zagadnień, które wszystkie podmioty publiczne i prywatne zatrudniające powyżej 50 pracowników powinny zastosować. Obowiązkiem pracodawcy jest:
– ustanowienie wewnętrznych kanałów umożliwiających wysyłkę zgłoszeń Sygnalistom,
– zapewnienie pełnej anonimowości Sygnalistom, tak aby żadna nieupoważniona osoba nie miała do nich dostępu,
– wyznaczenie bezstronnego działu lub osoby zajmującej się odbiorem zgłoszeń od Sygnalistów.

Czynności te będą wymagały dokładnej analizy wdrożonych przepisów oraz regulaminów obowiązujących w przedsiębiorstwie. Dlatego warto rozważyć wprowadzenie kompleksowego systemu informatycznego do ochrony Sygnalistów i zgłaszania nieprawidłowości.

Obsługa zgłoszeń sygnalistów

Moduł dla Sygnalistów – narzędzie do przyjmowania zgłoszeń

Jest to nowość w systemie eHelpDesk. Moduł dla Sygnalistów pozwala na przyjmowanie i obsługę zgłoszeń dokonywanych przez Sygnalistów, zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku. Jest to przede wszystkim bezpieczny kanał informujący o nieprawidłowości pojawiających się w organizacjach.

Co zyskasz wybierając nasz moduł dla Sygnalistów?

– bezpieczeństwo danych – wszystkie zgłoszenia znajdujące się w systemie są w pełni zabezpieczone. Każdy Sygnalista odczyta wiadomość korzystając z modułu i identyfikatora zgłoszenia za pośrednictwem nadanego kodu odczytu,

– anonimowość – system zgłaszania nieprawidłowości zapewnia pełną anonimowość zgłoszeń. Chroni Sygnalistów i rejestruje dane umożliwiające ich identyfikację. Treść zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowana i w takiej formie wysyłana do odbiorcy zgłoszeń,

– zgodność z unijną dyrektywą – moduł do ochrony Sygnalistów został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi wymaganiami Unii Europejskiej zawartymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, zwanej powszechnie dyrektywą o ochronie praw Sygnalistów,

– intuicyjny system zgłoszeń – ich obsługa w module jest prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dzięki gotowym podpowiedziom dostępnym w formularzu nie musisz zastanawiać się nad tym, jakie informacje wprowadzić w poszczególne pola,

– szyfrowaną komunikację – moduł zapewnia w pełni zaszyfrowaną dwustronną komunikację w relacji Sygnalista – Osoba obsługująca. Dzięki webowej aplikacji, użytkownik może na bieżąco kontrolować status przesłanej informacji, a wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia.

eHelpDesk z modułem dla Sygnalistów to system przyjmowania zgłoszeń online, który zapewnia bezpieczną i spełniającą wszystkie normy prawne platformę do ich obsługi. Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym w module możliwe jest przekazywanie informacji o nieprawidłowościach występujących w organizacji w prosty i interaktywny sposób. Ponadto proces logowania się umożliwia dokonywanie zgłoszeń w sposób w pełni anonimowy, bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.

Czy eAuditor jest dla Ciebie?

Poznaj eAuditor podczas bezpłatnej prezentacji.

Prezentacja online